ඔබ සිටින්නේ : අප ගැන විමසීම්

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

ඉතා ගුණාත්මක පාරිභෝගික සේවාවක් සැලසීමේ අරමුණෙන් මෙම වෙබ් ජාලගත විමසුම් සේවාව ආරම්භ කර ඇත. ඔබට යම් කටයුත්තක් සඳහා විමසීමක් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට පහත ආකෘති පත්‍රය භාවිතා කළ හැක.


Fields marked with ( * ) are required.
Your Details: 
 
 
 
 
 
 
 
Your Enquiry: 
 
 
 
 

You havecharacters left.
 


 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම