ඔබ සිටින්නේ : Transfers

University Grants Commission - Sri Lanka

 • English
 • Sinhala
 • Tamil-Sri Lanka

Transfers

(Section 78 of the Universities Act no. 16 of 1978)


 1. No application for transfer will be entertained from an employee against whom any disciplinary inquiry is pending.

 2. Applicant should be confirmed in his/her post.
 3. Note:-

  In forwarding the application of an employee for transfer, the Head of Department and the Registrar/ Senior Assistant Registrar/Assistant Registrar of the Institution concerned should satisfy themselves that the applicant is not disqualified on either of the above 1 or 2 grounds.

 4. The applicant should complete two (02) copies of this form, and submit both copies to the Head of the Department/Division concerned.

 5. The Head of the Department/Division should forward both copies, together with his recommendation, to the Chairman/Vice- Chancellor/Secretary/Registrar /Rector / Director through the Dean of the Faculty concerned (where applicable).

 6. The Chairman/ Vice- Chancellor/ Secretary/Registrar/Rector/ Director should forward one copy, together with his recommendation, to the Secretary, University Grants Commission. The other copy of the application should be retained in the applicant’s personal file.

 7. The recommendations made by the Chairman/Vice- Chancellor/ Secretary/Registrar/Rector/ Director/the Dean of the Faculty/ Head of the Department/Divisionwill be treated in confidence. In order to facilitate this, each officer dealing with the transfer application should ensure that the application is not sent with the applicant to the next officer concerned.

 8. Each application will be considered by the Transfer Board of the University Grants Commission, and the decision thereon conveyed to the applicant in due course. No interview in connection with a transfer will be granted by the Secretary or other officer of the Commission.

 9. Applications of those who have refused to accept transfers once effected by the Commission will not be considered until they complete a period of two years from the date of such transfers.

 10. The Transfer Application submitted by an employee is valid for a period of six months with effect from the date of submission to the Secretary/UGC.

 11. When the transfer is implemented, the Registrar/Rector/Director of the HEI should ensure that obligatory requirements of the employee concerned are dealt with before releasing him/her to the respective Higher Educational Institution
Secretary /Transfer Board
University Grants Commission

 

 

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම