ඔබ සිටින්නේ : Transfers

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Transfers

APPLICATION FOR TRANSFER
(Section 78 of the Universities Act No. 16 of 1978)

1. No application for transfer will be entertained from an employee against whom any disciplinary inquiry is pending.

2. Applicant should be confirmed in his/her post.


Note: In forwarding the application of an employee for transfer, the Officer in charge of the personal file and the Secretary of the UGC/ Registrar of the University/ Secretary of the University College, the most Senior Administrative Officer of the Institute concerned should satisfy themselves that the applicant is not disqualified under 1 and /or 2 above.

3. The applicant should complete two (02) copies of this form and submit both copies to his immediate supervising officer i.e., Head of Department/Division.

4. The Head of the Department/Division should forward both copies, together with his recommendation as follows;

  1. ) In the case of executive officers of the UGC, to the Chairman through the Secretary
  2. ) In the case of executive officers of a University, to the Vice- Chancellor through the Registrar
  3. ) In the case of executive officers of a University College/ Institute/ Centre for Higher Learning, to the Director and with regard to campus staff to the Vice-Chancellor through the Rector
  4. ) In the case of other staff of the UGC, to the Secretary
  5. ) In the case of other staff, to the Rector of the Campus/Director of the Institute or Centre for Higher Learning/ Registrar of the University/ Secretary of the University College as  appropriate.

Note: Those who are attached to Faculties should forward applications through the Dean of the relevant Faculty.


5. The Chairman/ Vice-Chancellor/ Secretary (UGC)/ Registrar/ Secretary (University College)/ Rector/ Director as appropriate, should forward one copy, together with his recommendation, to the Secretary to the Transfer Board of the University Grants Commission. The other copy of the application should be retained in the applicant’s personal file.

6. The recommendations made by the Officers mentioned in 5 above will be treated in confidence. In order to facilitate this, each officer dealing with the transfer application should ensure that the application is not sent with the applicant to the next officer concerned.

7. Each application will be considered by the Transfer Board of the University Grants Commission and the decision thereon conveyed to the applicant in due course. No interview in connection with a transfer will be granted by the Secretary or other officer of the Commission.

8. Applications of those who have refused to accept transfers once the transfer order has been issued by the Commission will not be considered until they complete a period of two (02) years from the date of such transfers.

9. The Transfer Application submitted by an employee is valid for a period of one (1) year with effect from the date of submission to the Secretary/UGC.

10. When the transfer is implemented, the Secretary (UGC)/ Registrar of the University/ Secretary (University College)/ Rector of a Campus/ Director of the Institute or Centre for Higher Learning should ensure that obligatory requirements of the employee concerned are dealt with before releasing him/her to the respective Higher Educational Institution


Secretary /Transfer Board
University Grants Commission

 

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්