ඔබ සිටින්නේ : All Notices ශ්‍රී ලංකා යෝග්‍යතා මාර්ගෝපදේශය (SLQF)

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකා යෝග්‍යතා මාර්ගෝපදේශය (SLQF)


Download:
Download this file (SLQF_2016_en.pdf)SLQF - English[ ]1478 Kb
Download this file (Sinhala Tranlation of SLQF_Web copy.pdf)SLQF - Sinhala[ ]1033 Kb
Download this file (Tamil Tranlation of SLQF_Web copy.pdf)SLQF - Tamil[ ]772 Kb
 

නවතම තොරතුරු


විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම