ඔබ සිටින්නේ : Press Releases විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල පිළිගැනීම සහ අනෙකුත් සුදුසුකම් පිළිගැනීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල පිළිගැනීම සහ අනෙකුත් සුදුසුකම් පිළිගැනීම

Recognition of foreign universities and recognition of other qualifications

The public is hereby informed that the University Grants Commission recognizes foreign universities/local higher educational qualifications as attached notice.


 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම