ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2014 Estb. Circular 06/2014(i) : Payment for entertainment expenses

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Payment for entertainment expenses


 

Download:
Download this file (Est. Circular 06_2014(i).PDF)Est. Circular 06_2014(i).PDF[ ]610 Kb