ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2014 - [01/2014 - 13/2014] Comm. Circular 11/2014 : Payment to Personal Assistants/Book Binders in charge of Record Rooms/Office Machine Operators/Stenographers

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Comm. Circular 11/2014 : Payment to Personal Assistants/Book Binders in charge of Record Rooms/Office Machine Operators/Stenographers


 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම