ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2014 - [01/2014 - 13/2014] Comm. Circular 13/2014 : Payment of the balance of interim allowance paid to Non-Academic Non-Administrative staff

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Comm. Circular 13/2014 : Payment of the balance of interim allowance paid to Non-Academic Non-Administrative staff


 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම