ඔබ සිටින්නේ : අප ගැන දැක්ම, මෙහෙවර සහ ඉලක්ක

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Vision, Mission & Goals

 VISION 

Provide Knowledge Leadership for a Better Sri Lanka / World

 

MISSION 

To foster management and good governance in facilitating the provision of undergraduate, postgraduate and professional education of highest quality with high impact research, quality teaching and industry engagement through a coordinated system of State Universities and HEIs, to create knowledge leaders who are passionate about meeting the triple bottom line.

 

GOALS

  • Increase equitable access to state sector higher education.

  • Facilitate state HEIs by apportionment of funds to develop students’ skills and knowledge required for the 21st century citizenship.

  • Promote academic excellence of state HEIs through programmes, research and innovations that enable students to become life-long learners in a global environment.

  • Ensure improved state HEIs equipped with efficient and quality human resources, excellent facilities and sustainable/ green concepts.

  • Strengthen the governance and management of UGC and HEIs through secure and stable systems and mutually productive stakeholder relationships

 

 

 

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්