ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2015 Estb. Circular 10/2015 : Promotions Applied by the University Teachers after their 65th birthday

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estb. Circular 10/2015 : Promotions Applied by the University Teachers after their 65th birthday


Download:
Download this file (Estb_10_2015.pdf)Estb. Circular 10_2015.pdf [ ]221 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම