ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි 2016 Fin. Circular 03/2016 : Amendment of F.R. 108 under Financial Regulations 1992

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Fin. Circular 03/2016 : Amendment of F.R. 108 under Financial Regulations 1992


Download:
Download this file (Fin_cir_letter_03_2016.pdf)Finance Circular 03/2016.pdf[ ]1844 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම