ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි 2016 Fin. Circular 07/2016 : Budget Call 2017

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Fin. Circular 07/2016 : Budget Call 2017


Download:
Download this file (Fin_cir_letter_07_2016.pdf)Fin_cir_letter_07_2016.pdf[ ]3192 Kb
Download this file (Fin_cir_letter_07_2016-Formats 2017.xls)Formats 2017[ ]176 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම