ඔබ සිටින්නේ : All Notices රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල ආයතනික සමාලෝචන (IRs) සහ උපාධි පාඨමාලා සමාලෝචන (PRs) පැවැත්වීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල ආයතනික සමාලෝචන (IRs) සහ උපාධි පාඨමාලා සමාලෝචන (PRs) පැවැත්වීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ


 

නවතම තොරතුරු


විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම