ඔබ සිටින්නේ : All Notices පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන වැඩසටහන් යෝජනා සහ බාහිර උපාධි වැඩසටහන් (EDP) යෝජනා ඇගයීම සඳහා ගෙවීම් යාන්ත්‍රණය

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන වැඩසටහන් යෝජනා සහ බාහිර උපාධි වැඩසටහන් (EDP) යෝජනා ඇගයීම සඳහා ගෙවීම් යාන්ත්‍රණය


 

 

නවතම තොරතුරු