ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2017 Estab. Circular 07/2017 : Marking Scheme for MBBS Degree Programmes

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estab. Circular 07/2017 : Marking Scheme for MBBS Degree Programmes


Download:
Download this file (Est. Circular 07_2017.pdf)Est. Circular 07_2017.pdf[ ]492 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම