ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2017 [01/2017 - 22/2017] Comm. Circular 05/2013(i) : Sri Lanka Qualifications Framework (SLQF)

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Comm. Circular 05/2013(i) : Sri Lanka Qualifications Framework (SLQF)


Download:
Download this file (Com. Cir 05_2013_i.pdf)Comm. Cir 05/2013 (i)[ ]419 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම