ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2018 [01/2018 - 21/2018] Comm. Circular 01/2018 : Allowing Candidates to appear for the Interview through Skype/Video Conference

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Comm. Circular 01/2018 : Allowing Candidates to appear for the Interview through Skype/Video Conference