ඔබ සිටින්නේ : අයවැය සහ මූල්‍ය ප්‍රගති වාර්තා පුද්ගල පඩිනඩි

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Personnel Emoluments


Download:
Download this file (Cover Letter_July_2019.pdf)Cover Letter[ ]231 Kb
Download this file (Personnel Emolument - Format from July_2019.xls)Personal Emoluments Formats[ ]59 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම