ඔබ සිටින්නේ : අයවැය සහ මූල්‍ය ප්‍රගති වාර්තා පුද්ගල පඩිනඩි

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Personnel Emoluments


Download:
Download this file (Annex I & II.xls)Annex I & II.xls[ ]47 Kb
Download this file (Annex III & IV.xls)Annex III & IV.xls[ ]45 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම