ඔබ සිටින්නේ : All Notices Works Conducted by UGC -2017

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

     Works Conducted by UGC -2017

 

 

 

Download:
Download this file (English.pdf)English.pdf[ ]112 Kb
Download this file (Sinhala.pdf)Sinhala.pdf[ ]266 Kb
Download this file (Tamil.pdf)Tamil.pdf[ ]187 Kb
 

නවතම තොරතුරු