ඔබ සිටින්නේ : විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අවම ඉසෙඩ් ලකුණු( 2021/22 අධ්‍යයන වර්ෂය )

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

UNIVERSITY ADMISSION - ACADEMIC YEAR 2021/2022


  • Minimum "Z" Scores for selection to various Courses of Study of Universities under the Normal Intake, in respect of each district
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම