ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති වෙනත් චක්‍රලේඛ ලිපි Internal Audit Circular Letters Internal Audit Circular 01/2018 : Confirmation of Employees list for Payment of Salaries

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Internal Audit Circular 01/2018 : Confirmation of Employees list for Payment of Salaries