ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති වෙනත් චක්‍රලේඛ ලිපි Internal Audit Circular Letters Internal Audit Circular 01/2019 : Audit Work of Campuses/Institutes

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Internal Audit Circular 01/2019 : Audit Work of Campuses/Institutes


 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම