ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2019 [01/2019 and above] Comm. Circular 04/2019 : Cadre Norms for fixing the Cadre of the Higher Educational Institutions

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Comm. Circular 04/2019 : Cadre Norms for fixing the Cadre of the Higher Educational Institutions


 

Download:
Download this file (2099_Commission Circular 4_2019.pdf)Commission Circular 4_2019.pdf[ ]2296 Kb