ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2019 Estab. Circular 02/2019 : Granting of Special Leave during the Ramalan (Ramazan) Season 2019

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estab. Circular 02/2019 : Granting of Special Leave during the Ramalan (Ramazan) Season 2019


Download:
Download this file (Estab. Circular 02_2019.pdf)Estab. Circular 02_2019.pdf[ ]855 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම