ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2019 විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ආරක්‍ෂක නිලධාරි තනතුරට බඳවා ගැනීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ආරක්‍ෂක නිලධාරි තනතුරට බඳවා ගැනීම


Download:
Download this file (scan0038.pdf)Circular Letter[ ]837 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම