ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2019 ස්ථාන මාරුවීම් ලබා ගත හැකි තනතුරුවල පවතින පුරප්පාඩු පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

ස්ථාන මාරුවීම් ලබා ගත හැකි තනතුරුවල පවතින පුරප්පාඩු පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව


Download:
Download this file (Accessibility of information on available vacancies in transferable posts.pdf)Letter[ ]322 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම