ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

ස්ථාන  මාරුවීම් ලබා ගත හැකි තනතුරුවල පවතින පුරප්පාඩු පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව


 

Download:
Download this file (Accessibility of information on available vacancies in transferable posts.pdf)Letter[ ]322 Kb