ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2019 [01/2019 and above] Comm. Circular 09/2019 :Further Strengthening of Internal Quality Assurance Systems in Universities and Higher Educational Institutions

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Comm. Circular 09/2019 : Further Strengthening of Internal Quality Assurance Systems in Universities and Higher Educational Institutions


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම