ඔබ සිටින්නේ : All Notices මැතිවරණ කාලසීමාව තුළ රාජ්‍ය හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවලට අයත් චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ අවභාවිතය වැළැක්වීම සඳහා උපදෙස්

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

මැතිවරණ කාලසීමාව තුළ රාජ්‍ය හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවලට අයත් චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ අවභාවිතය වැළැක්වීම සඳහා උපදෙස්


 

නවතම තොරතුරු


විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම