ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2019 Estab. Circular 07/2019 : Identifying Professors Appointed by Advertisement/Promotion

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estab. Circular 07/2019 : Identifying Professors Appointed by Advertisement/Promotion


Download:
Download this file (Estb. Circular Letter 07-2019.pdf)Estb. Circular Letter 07-2019.pdf[ ]496 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම