ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති වෙනත් චක්‍රලේඛ ලිපි 2019 සියලුම බඳවා ගැනීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

සියලුම බඳවා ගැනීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම


Download:
Download this file (Notice.pdf)Notice.pdf[ ]437 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම