ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති වෙනත් චක්‍රලේඛ ලිපි 2019 විදේශ ගමන් අත්හිටුවීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

විදේශ ගමන් අත්හිටුවීම


Download:
Download this file (Notice.pdf)Notice.pdf[ ]1072 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම