ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2020 සියලුම බඳවා ගැනීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

සියලුම බඳවා ගැනීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම


 

Download:
Download this file (Temporary Suspension of all Recruitments.pdf)Letter[ ]710 Kb