ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි 2020 Fin. Circular 03/2020 : Authorization of Expenditure for the period of March - May 2020

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Authorization of Expenditure for the period of March - May 2020


Download:
Download this file (Finance Circular 03-2020.pdf)Finance Circular 03-2020.pdf[ ]766 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම