ඔබ සිටින්නේ : අයවැය සහ මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම 2021

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Action Plan and Financial Plan 2021-Continuation of Budget Proposals


 

Download:
Download this file (Cover Letter.pdf)Cover Letter.pdf[ ]295 Kb
Download this file (Format 1.xls)Format 1.xls[ ]30 Kb
Download this file (Format 2.xls)Format 2.xls[ ]31 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම