ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2020 Amendments to the Schemes of Recruitment/Promotion for the Post of Associate Professor/Professor

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Amendments to the Schemes of Recruitment/Promotion for the Post of Associate Professor/Professor


Download:
Download this file (Letters to all HEIs.pdf)Letter.pdf[ ]31 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම