ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2021 Estab. Circular No. 08/2021: Identifying Professors appointed by Advertisement/ Promotion

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estab. Circular No. 08/2021: Identifying Professors appointed by Advertisement/ Promotion


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම