ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2021 පුරප්පාඩු පිරවීම - පරිපාලන හා මුල්‍ය නිලධාරී ශ්‍රේණි

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

පුරප්පාඩු පිරවීම - පරිපාලන හා මුල්‍ය නිලධාරී ශ්‍රේණි


Download:
Download this file (Letter-1.pdf)Letter.pdf[ ]161 Kb
Download this file (Annex Inew - HEI.doc)Annex I[ ]45 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම