ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2021 Extension of the Validity Period of the Advertisements Published for the Academic Posts

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Extension of the Validity Period of the Advertisements Published for the Academic Posts


Download:
Download this file (scan0023.pdf)Letter[ ]278 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම