ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

2021.11.16 දිනට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ පරිපාලන හා මූල්‍ය නිලධාරීන්ගේ තනතුරුවල පුරප්පාඩු වාර්තාව


Download:
Download this file (Vacancies as at 16.11.2021 -Administrative & Financial Offciers in the Universit)Report - PDF[ ]459 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම