ඔබ සිටින්නේ : News and Events CELEBRATING THE CENTENARY YEAR OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES EDUCATION IN SRI LANKA - Logo & Website Launching

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

CELEBRATING THE CENTENARY YEAR OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES EDUCATION IN SRI LANKA - Logo & Website Launching


University education in humanities and social sciences in Sri Lanka will be reaching the 100th year in 2021. University education in the Social Sciences and Humanities in Sri Lanka started in 1921 with the establishment of the Ceylon University College in January that same year.

Accordingly, the Standing Committee on Humanities and Social Sciences recommended to organize a program celebrating the centenary year of Humanities and Social Sciences education in Sri Lanka, and to mark the Centenary Year of University Education in Sri Lanka: 1921 – 2021 the Website and Logo of the same launched on 06.12.2021, which was graced by Hon. Minister of Education Dinesh Gunawardena at the UGC Auditorium.

Prof. K Kapila C K Perera, Secretary Ministry of Education, Senior Prof. Sampath Amaratunge Chairman / UGC, Senior Prof. Chandana P. Udawatte, ViceChairman/UGC, Senior Prof. Premakumara de Silva, Commission Member, Chairman Standing Committee on Humanities & Social Sciences, Other Commission members, Vice-chancellors, Deans of Faculties of Arts, Humanities & Social Sciences and Secretary / UGC were present at the occasion.

 

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම