ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2021 Public and work-related activities of the Universities and Higher Educational Institutes (HEIs)

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Public and work-related activities of the Universities and Higher Educational Institutes (HEIs)


Download:
Download this file (Letter (2).pdf)Letter PDF[ ]328 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම