ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2021 Estab. Circular No. 16/2021: Adoption of Public Administration Circular 25/2021 - Commencement of Work, Year 2022

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estab. Circular No. 16/2021: Adoption of Public Administration Circular 25/2021 - Commencement of Work, Year 2022

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම