ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2022 Estab. Circular No. 06/2021(i): Sabbatical Leave to Teachers and Officers

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estab. Circular No. 06/2021(i): Sabbatical Leave to Teachers and Officers

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම