ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ තායි උසස් අධ්‍යාපන ආයතන විසින් ජාත්‍යන්තර සිසුන් සඳහා පිරිනමනු ලබන ශිෂ්‍යත්ව


This has reference to a letter dated 25th January 2022 sent by Royal Thai Embassy, Colombo and copied to Foreign Ministry, Sri Lanka on the above matter.

Please, visit the below link for more information on relevant Universities & Institutions;

                            http://bit.ly/3J6UYg3

Please contact the listed Institutions directly for more details and application guidelines.

 

 

Vice-Chairman

University Grants Commission