ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2022 [01/2022 and above] Commission Circular No. 03/2022 : Refund of Universities Provident Fund (UPF) and Universities Pension Fund Contributions (UPS)

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Commission Circular No. 03/2022 : Refund of Universities Provident Fund (UPF) and Universities Pension Fund Contributions (UPS)