ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2022 [01/2022 and above] Commission Circular No. 04/2022 : Common criteria for lateral entry to Allied Health Sciences for state sector

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Commission Circular No. 04/2022 : Common criteria for lateral entry to Allied Health Sciences for state sector


 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම