ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මුදල් චක්‍රලේඛ ලිපි 2022 Fin. Circular 02/2022 : Authorization of Expenditure and Management of Public Expenditure in 2022

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Fin. Circular 02/2022 : Authorization of Expenditure and Management of Public Expenditure in 2022