ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2022 Estab. Circular No. 01/2022: Granting of Special Leave during the Ramalan(RAMAZAN) Season 2022

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estab. Circular No. 01/2022: Granting of Special Leave during the Ramalan(RAMAZAN) Season 2022


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම