ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2022 [01/2022 and above] Commission Circular No. 09/2022 : Provision for Depreciation of Fixed Assets

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Commission Circular No. 09/2022 : Provision for Depreciation of Fixed Assets


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම